Kvalitāte, vide un darba drošība

Kvalitāte

SIA „Kesto” galvenais darbības pamatuzdevums ir nodrošināt pastāvīgu klientu apmierinātību piedāvājot augstas kvalitātes pakalpojumus saskaņā ar nozares pieprasītiem standartiem, ievērojot likumdošanā reglamentētās un klientu noteiktās prasības.

Uzņēmuma viena no svarīgākajām prioritātēm ir nepārtraukta savas darbības kvalitātes  uzlabošana un pilnveidošana, nodrošinot ilgstošu attīstību, konkurētspēju.

Pieredzējuši un kompetenti darbinieki kā arī materiāli – tehniskais nodrošinājums ļauj Kesto realizēt arvien jaunus projektus, uzkrājot pieredzi un prasmes, sasniedzot uzņēmuma izvirzītos mērķus.

SIA „Kesto” ir ieviesta un uzturēta kvalitātes vadības sistēma un sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam - ISO 9001:2015.

Vide

Uzņēmumā ir ieviesta un sertificēta vides vadības sistēma atbilstoši ISO 14001:2015 standarta prasībām. SIA „Kesto” ir svarīgi mazināt savas darbības ietekmi uz vidi, strādājot izmantot videi saudzējošas metodes un materiālus.

Uzņēmuma vides politika un mērķi ietvert nepārtrauktu vides procesu uzraudzību un izpildījuma uzlabošanu ar izglītotu, zinošu, un uz darbību motivētu darbinieku palīdzību. Pastāvīgi apmācīt un iesaistīt darbiniekus vides pārvaldībā, nodrošinot nepārtrauktu vides pārvaldības sistēmas pilnveidošanu. Veikt savu darbību ievērojot likumdošanā reglamentētās, klientu, sadarbības partneru un citu ieinteresēto pušu prasības, ieteikumus.

Darba drošība

Ieviesta ISO 45001:2018 darba drošība un arodveselības pārvaldība. Kesto pievērš lielāku uzmanību darba drošības un arodveselības jautājumiem nekā normatīvajos aktos noteiktajā obligātajā minimumā, rūpējoties par uzņēmuma lielāko ieguvumu - darbiniekiem. Uzņēmuma prioritāte ir nodrošināt veselībai drošas darba vietas, novēršot apdraudējumus un samazinot ar darbu saistītu ievainojumu riskus, veicot profilaktiskus aizsardzības pasākumus.

Kopumā SIA „Kesto” ir ieviestas un sertificētas trīs integrētās vadības sistēmas atbilstoši starptautiskiem standartiem – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un ISO 45001:2018. Integrētās vadības sistēmas uzraudzību un sertificēšanu veic BM Certification.

INTEGRĒTĀS VADĪBAS SISTĒMAS (IVS) POLITIKA

Nozare: Projektēšana, elektromontāža (elektromontāžas darbi) un mērījumu veikšana

Politikas moto: Strādāt labi, augstā kvalitātē, koleģiāli un videi draudzīgi, rūpējoties par darbinieku un citu cilvēku, kurus var ietekmēt mūsu darbība, arodveselību un darba drošību.”

 1. Uzņēmumam ir svarīgi ieņemt stabilu vietu Latvijas būvniecības tirgū kā elektromontāžas darbu kvalitatīvam izpildītājam, par pamatu ņemot klientu noteiktās, normatīvajos aktos reglamentētās un pakalpojumam noteiktās prasības, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām kā komercdarbībā, tā arī vides aizsardzības jomā, arodveselības un darba drošības jomā.
 2. Uzņēmuma politika vides, kvalitātes, arodveselības un darba drošības jomā jomā ir:
 • piemērota organizācijas darbības raksturam, apjomam un tās darbību, produktu vai pakalpojumu ietekmei uz vidi, darba drošības prasību ievērošanai, lai veiktu nepārtrauktu integrētās pārvaldības sistēmas uzlabošanu;
 • tā ietver saistības pastāvīgai uzlabošanai un piesārņojuma novēršanai, koordinē arodveselības un darba drošības prasību ievērošanu, apzinot darba vides riskus un to novēršanas vai samazināšanas pasākumus, nodrošinot drošas un veselīgas darba vietas, novērstu ar darbu saistītu ievainojumu un veselības stāvokļa pasliktināšanos, ietver apņemšanos izmantot darbinieku un darbinieku pārstāvju konsultācijas un līdzdalību;
 • veido noteiktu struktūru, nodrošinot apkārtējās vides aizsardzības, kvalitātes un darba drošības pasākumu mērķu izpildi;
 • ir nepieciešamie resursi mērķu izpildei;
 • tā ietver pienākumus, izpildīt piemērojamās likumdošanas aktu un citu noteikumu prasības kuras organizācijai ir saistošas un ir attiecināmas uz vides aspektiem, arodveselību un darba drošību;
 • darīta zināma visām organizācijām un tās labā strādājošām personām ,pieejama sabiedrībai un ieinteresētajām pusēm;
 • dokumentēta, ieviesta un uzturēta, zināma organizācijā.
 1. SIA ”Kesto” apņemas savu finansiālo un tehnisko iespēju robežās vides, kvalitātes arodveselības un darba drošības pārvaldības jomā:
 • Pastāvīgi uzraudzīt mūsu darbību radīto ietekmi uz vidi, izveidojot un uzturot vides aizsardzības programmas. Nepiesārņot un saudzēt dabu. Atbildīgi izmantot dabas resursus;
 • Noteikt un kontrolēt vides aspektus, tādā veidā samazinot savu iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi. Identificēt, izvērtēt, uzraudzīt un maksimāli samazināt apkārtējās vides iespējamos riskus un uzturēt procedūru potenciālo ārkārtas situāciju novēršanai un darbībai ārkārtas situācijās. Pastāvīgi veikt uzlabošanas darbības;
 • Organizēt mūsu radīto atkritumu apsaimniekošanu pēc iespējas videi draudzīgākā veidā, tos atkārtoti izmantojot vai nododot pārstrādei un reģenerācijai tikai licenzētām atkritumu apsaimniekošanas firmām;
 • Izvirzīt un pārskatīt vides mērķus un uzdevumus, kuri vērsti uz enerģijas un dabas resursu saglabāšanu un atkritumu daudzuma samazināšanu;
 • Atbilst likumdošanas prasībām vides pārvaldības jomā;
 • Pastāvīgi apmācīt personālu vides pārvaldības un aizsardzības jautājumos, lai veidotu personāla vides apziņu katrā darba vietā un visos līmeņos vides jomā;
 • Nodrošināt struktūru arodveselības, darba drošības risku un apdraudējumu pārvaldīšanai, veicot efektīvus profilakses un aizsardzības pasākumus, atbilstību likumdošanas prasībām, lai uzlabotu sniegumu arodveselības un darba drošuma jomā;
 • Uzņemties atbildību par sniegtā pakalpojuma gala rezultāta kvalitātii, ietekmi uz vidi, par darbinieku un citu cilvēku, kurus var ietekmēt mūsu darbība, fiziskās un garīgās veselības veicināšanu un aizsardzību.